ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

Goadsbook คืออะไร

23 ตุลาคม 2560
Goadsbook คืออะไร

สำหรับการค้นหาเนื้อหาทางวิชาการเพื่อให้ การเรียนการสอนในห้องเรียน ง่ายขึ้นเหมาะกับโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ในโดเมนชื่อ www.goadsbook.com โดยร่วมมือกับสำนักพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำการค้นหาเนื้อหาวิชาการที่ซับซ้อนมาอยู่ในมือของครูและนักเรียน