What's news

What's news

3 สิงหาคม 2564 3 สิงหาคม 2564
โปรแกรมคุมสอบออนไลน์ / ระบบคุมสอบทางไกล / สอบที่บ้าน / AI

โปรแกรมคุมสอบออนไลน์ / ระบบคุมสอบทางไกล / สอบที่บ้าน / AI

ทางออกสำหรับการคุมสอบด้วย AI เครื่องมือสำหรับการติดตาม การระบุตัวตนของมนุษย์ •รูปเว็บแคมของนักเรียน •รูปบัตรประจำตัวเว็บแคมของนักเรียน •ผู้ควบคุมการสอบเปรียบเทียบรูปภาพมนุษย์ 2 รูป การระบุตัวตนของ AI •รูปเว็บแคมของนักเรียน •รูปโปรไฟล์ของนักเรียน •AI เปรียบเทียบรูปภาพ 2 รูป