ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ by NUADU

18 พฤษภาคม 2563
โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ by NUADU
โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์   Ai Digital Analytics Classroom   ( ADAC )
                                                                          สำหรับวิทยาลัย
1.ความเป็นมา 
        ‘การศึกษา’ เป็นรากฐานที่เราต้องวางไว้ให้กับเด็กและการศึกษาในสมัยนี้ก็มีหน้าตาต่างไปจากเมื่อก่อน ยิ่งทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนไปวันต่อวัน จึงทำการเรียนการสอนไม่อาจเป็นรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป เมื่อโลกเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนแบบเดิมที่เคยอยู่ในหลักสูตรอาจจะไม่เพียงพอและตอบโจทย์นักเรียนนักศึกษารวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ นักเรียนและอาจารย์จะมีปฏิสัมพันธ์กับระบบและคอมพิวเตอร์มากขึ้นอาจทำให้เด็กต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้จากการเป็นเพียงผู้รับความรู้ไปเป็นผู้สร้างสรรค์  เมื่อห้องเรียนสี่เหลี่ยมๆ เด็กนั่งเป็นแถวๆ อาจไม่ใช่รูปแบบการศึกษาที่เข้ากับศตวรรษใหม่อีกต่อไป  ปัจจุบันนี้เริ่มมีการนำระบบ Artificial Intelligence (Ai) มาใช้ในทุกแวดวงต่างๆ รวมไปถึงการด้านศึกษา และอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเช่น Tablet PC  ตัวอย่างเช่น ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงขั้นลงทุนซื้อ Tablet PC แจกให้กับนักเรียนเพื่อใช้แทนหนังสือเล่มในรูปแบบเดิมทั้งนี้เพราะ Tablet PC จะช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือและตำราเรียนได้อย่างมากมาย อีกทั้งยังทำให้การปรับปรุงเนื้อหาตำราเรียนสามารถทำได้อย่างง่ายดายและทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอหนังสือเป็นเล่มๆ หมดแล้วค่อยพิมพ์ใหม่แบบเดิมๆ อีกต่อไป เพราะหนังสือต่างๆ ที่อยู่บน Tablet PC นั้นล้วนแล้วแต่เป็นหนังสืออิเลคทรอนิคส์ที่ถูกเก็บไว้ในรูปดิจิตอล จึงสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
          และเพื่อให้ การศึกษาตอบโจทย์เทรนการศึกษาโลกและเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้กับนักเรียนนักศึกษาได้อย่างตรงจุด ทางบริษัท NUADU (ประเทศสิงคโปร์) และ บริษัท โก๊ดส์บุ๊ค จำกัด  จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอแด็ค ซอฟต์ จำกัด  จึงพัฒนาสื่อคอนเทนต์ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเน้นการแนะแนวตามศักยภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนรู้สามารถวิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาในการเรียนเจาะลึกลงไปถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ รวมถึงวิเคราะห์และประเมินผลออกมาให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้ทราบถึงข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้
2.ประโยชน์ที่จะได้รับ
2.1 ประโยชน์ต่อครูผู้สอน
 • ผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมเป็นรายบุคคลเพื่อฝึกฝนและการปฏิบัติหรือการประเมินความรู้และทักษะระดับนักเรียน
 • ผู้สอนสามารถเลือกและสร้างบทเรียนหรือกำหนดกิจกรรมจากฐานข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่มากมายในระบบจากฟังก์ชั่น “ แหล่งข้อมูล “
 • ผู้สอนสามารถแก้ไขงานที่ได้รับมอบหมายและชุดแบบฝึกหัด
 • ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับนักเรียน
 • ปรับระดับความยากและเวลาที่คาดว่าจำเป็นในการมอบหมายงานที่สมบูรณ์
 • ผู้สอนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ไห้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือทั้งห้องเรียน
 • ผู้สอนติดตามพัฒนาการของผู้เรียนและระบบจะประเมินจุดอ่อนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้สอนวิเคราะห์และมอบหมายงานเพิ่มเติม
 • ผู้สอนสามารถดูความเคลื่อนไหวของผู้เรียนทั้งหมดในการทำกิจกรรมและแบบทดสอบเองเพิ่มเติม
 • วิเคราะห์ผลลัพธ์ของนักเรียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
 • ระบบจะช่วยให้คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรแกนกลาง
 • ระบบสามารถมอบหมายการบ้านทำแบบทดสอบออกสอบและรวบรวมข้อมูลการพัฒนาการของผู้เรียนนำมาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนอย่างรวดเร็ว
 • เพื่อให้การเรียนการสอนสะดวกและมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนและตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะสอน
 • ระบบยังให้ผู้สอนสามารถปรับระดับความยากจำนวนแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดให้ตรงตามทักษะของผู้เรียน
 •  ผู้สอนสามารถให้แบบทดสอบหรือบทเรียนและผู้เรียนสามารถเปิดงานที่ได้รับมอบหมายได้แบบเรียลไทม์
 •  ระบบยังมี Ai ในการกำหนดแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่หลากหลายเพื่อลดปัญหาและป้องกันทุจริตในการทดสอบ
 • เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุดช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นๆได้ดีเป็นลำดับขั้นตอน
 • เป็นการช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้สอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้การบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว
 • สร้างกลุ่มความก้าวหน้าของตัวเองเพื่อสนับสนุนการสอนรายบุคคล
 • ตั้งค่าและเพิ่มกิจกรรมของตัวเอง
 • พิมพ์แบบฝึกหัดเดียวหรือชุดของกิจกรรมรวมทั้งบัตรและวิธีการแก้ปัญหาที่สำคัญและคีย์คำตอบที่เป็นไปได้
 • แบ่งปันไฟล์การเชื่อมโยงและความคิดเห็นผ่านพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันเรียกว่าฐานความรู้
 • จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาเพราะบางครั้งอาจให้ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหาจากสื่อ  E-book หรือ video รวมไปถึงแบบทดสอบ
 • อาจารย์สามารถมอบหมาย การบ้าน แบบฝึกหัด และทดสอบนักศึกษาทั้งรายบุคคลหรือทั้งห้องเรียน
2.2  ประโยชน์ต่อนักศึกษา
 • เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 
 • จะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน  ทำให้เกิดความสนุกและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
 • สามารถเอาชนะข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างกันของประสบการณ์ดั้งเดิมของผู้เรียนคือเมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์เดิมต่างกันเข้าใจได้ใกล้เคียงกันหรือสามารถเปลี่ยนมุมมองทัศนคติไปจากเดิมได้
 • เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา
 • ลดการใช้ตำราที่เป็นหนังสือเล่ม และการลดปริมาณการใช้กระดาษซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
 • นักศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ 24ชั่วโมงโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
 • นักศึกษาสามารถแก้ไขกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและชุดกิจกรรมบันทึกความคืบหน้าของตัวเองในขณะที่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • นักศึกษาสามารถดูกิจกรรมตัวอย่างที่มีอยู่ในฐานเนื้อหา
 • นักศึกษาสามารถกำหนดกิจกรรมทดสอบตัวเองในโหมดการฝึกอบรมด้วยตนเอง
 • นักศึกษาสามารถรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ได้ทันที
 • นักศึกษาสามารถดูตารางและกราฟการเข้าบทเรียนและการเข้าใจในบทเรียนได้เอง
 • สามารถรับการแจ้งเตือนทางอีเมลและในระบบได้ทันที
 • นักเรียนสามารถตั้งค่า ชื่อและนามสกุล รหัสผ่าน E-Mail รูปโปรไฟล์
 • นักศึกษาจะเข้าถึงฐานข้อมูลดังนี้  วีดีโอ  E-book ,e-textbooks,pdf, .doc, .docx .jpeg, .ppt, .pptx, .pps; .ppsx; .avi, .mpeg, .mp4, .mp3, links to YouTube and Vimeo videos