เด็กเปลี่ยนโลก: พลังใหญ่กับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคมไทย

เด็กเปลี่ยนโลก: พลังใหญ่กับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคมไทย

เด็กเปลี่ยนโลก: พลังใหญ่กับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคมไทย

รายละเอียด

จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาโดย สกว.