3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค

3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค

3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค

3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รูปแบบต่างๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุจูงใจในการซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อมอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการซื้อ

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT