3202-2005 การส่งเสริมการขาย

3202-2005 การส่งเสริมการขาย

3202-2005 การส่งเสริมการขาย

3202-2005 การส่งเสริมการขาย

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาp วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย อุปสรรคและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการขาย การวางแผนส่งเสริมการขาย เครื่องมือในการส่งเสริมการขาย แนวทางเลือกเทคนิคต่างๆ ในการส่งเสริมการขา ยส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค คนกลาง และพนักงาน การทดสอบและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT