30202-2006 การวิจัยการตลาด

30202-2006 การวิจัยการตลาด

30202-2006 การวิจัยการตลาด

30202-2006 การวิจัยการตลาด

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด การออกแบบ การวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การกำหนด ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัย การสรุปผลการรายงานผล และการสร้างประสบ การณ์จริงในการวิจัยการตลาด

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT