30202-2001 การจัดการการขาย

30202-2001 การจัดการการขาย

30202-2001 การจัดการการขาย

30202-2001 การจัดการการขาย

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการการขาย จริยธรรมการขาย การจัดรูปแบบองค์กรขาย การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรม การสร้งแรงจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย การกำหนดโควตาขาย การพยากรณ์ยอดขาย การปฏิบัติงานขาย การควบคุมและประเมินผล การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคดิจิทัล

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT