30201-0003 การบัญชีบริษัทจำกัด

30201-0003 การบัญชีบริษัทจำกัด

30201-0003 การบัญชีบริษัทจำกัด

30201-0003 การบัญชีบริษัทจำกัด

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัด การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การจำหน่ายหุ้นทุน การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกำไรโดยตั้งสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น การจัดทำงบการเงินของบริษัทจำกัด การเลิกกิจการและชำระบัญชี รวมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

 

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT