30201-0001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

30201-0001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

30201-0001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

30201-0001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ ด้วยวิธีการบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง และการแก้ไขข้อผิดพลาด และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำ การ งบกำ ไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี จัดทำ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT