30105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

30105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

30105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

30105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต การวิเคราะห์ ออกแบบวงจรแมตชิง วงจรฟิลเตอร์ วงจรเรโซแนนซ์วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรทวีความถี่ วงจรเฟสล็อคลูป วงจรซินทิไซเซอร์ วงจรขยายคลาสต่าง ๆ วงจรขยาย
ย่านความถี่สูง วงจรขยายแบบจูนด์และวงจรขยายกำลังแบบลิเนียร์

 

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT