30105-2001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

30105-2001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

30105-2001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

30105-2001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งาน การให้ไบแอส การวิเคราะห์ไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต การแปลความหมายจาก Data Sheet การออกแบบวงจร แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าวงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับ สัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายป้อนกลับแบบลบและวงจรขยายกำลัง

 

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT