30105 - 0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

30105 - 0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

30105 - 0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

30105 - 0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์คุณลักษณะทางไฟฟ้า
วัดทดสอบวงจร การใช้คู่มือและการประยุกต์ใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ เฟต ไอซีออปแอมป์ เอสซีอาร์ ไตรแอก ไดแอก และอุปกรณ์
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

 

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT