30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ

30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ

30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ

30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวัตถุประสงค์ของคำถามที่่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์การวิเคราะห์การตัดสินใจปัญหาที่่อาจจะเกิดขึ้้????โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ กระบวนการสืบค้น กระบวนการมีส่วนร่วม และการตั้้งคำถาม

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT