3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน และพัฒนางาน

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT