2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2013

2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2013

2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2013

2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2013
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 20 เหรียญ

รายละเอียด

วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Microsoft Office Access 2013) มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง

หลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสืบค้น แก้ไข และปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์มและ

รายงานข้อมูล การใช้งานแมโคร (Macro) ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 หน่วยการเรียน ใน

แต่ละบทมุ่งให้ความส????ำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ ตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ และ

ค????ำถามเพื่อการทบทวนเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหา

ความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยมุ่งสร้างสมรรถนะความรู้เกี่ยวกับระบบ

ฐานข้อมูล ชนิด และลักษณะของข้อมูล ใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification

System) สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ ก????ำลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ (National Benchmarking)

และการวิเคราะห์หน้าที่การงาน (Functional Analysis) เพื่อให้เกิดผลส????ำเร็จในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมของผ้เู รียนเข้าส่สู นามการแข่งขันในประชาคมอาเซียน