2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 20 เหรียญ

รายละเอียด

วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ

เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน

การแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรมค????ำสั่งควบคุม การท????ำงานของโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ผู้เขียนได้บริหาร

สาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 12 หน่วยการเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความส????ำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี

หลักการ กระบวนการ ตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ และค????ำถามเพื่อการทบทวนเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์

เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนให้เป็นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์

ความรู้ใหม่ โดยมุ่งสร้างสมรรถนะหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด และเขียนโปรแกรมบน

มาตรฐานเปิดในงานธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification

System) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มศักยภาพ ก????ำลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ระดับชาติ (National Benchmarking) และการวิเคราะห์หน้าที่การงาน (Functional Analysis) เพื่อให้

เกิดผลส????ำเร็จในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และทุกสาขาอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่

สนามการเเข่งขันในประชาคมอาเซียน