2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 20 เหรียญ

รายละเอียด

วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องหลักการเขียนโปรแกรม และ

การวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์

การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม ค????ำสั่ง การค????ำนวณ เงื่อนไขกรณี และการท????ำซ????้ำ การออกแบบและ

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 7 บทเรียน

ในแต่ละบทเรียนม่งุ ให้ความสำ???? คัญส่วนที่เป็นความรู้ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ ตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ และ

ค????ำถามเพื่อการทบทวน เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหา

ความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งสร้างสมรรถนะหลักการเขียนโปรแกรม

และการวิเคราะห์งาน ออกแบบ เขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) เขียน

โปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification

System) สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ ก????ำลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ (National

Benchmarking) และการวิเคราะห์หน้าที่การงาน (Functional Analysis) เพื่อให้เกิดผลส????ำเร็จใน

ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่สนามการแข่งขันใน

ประชาคมอาเซียน