2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 20 เหรียญ

รายละเอียด

วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204 - 2004 จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศีกษา (สอศ.) กระทรวง

ศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 บทเรียน ได้จัดแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอน

ที่มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ตรงตามจุดประสงค์

รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำ�อธิบายรายวิชา ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำ�คัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี

หลักการ กระบวนการ ตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ และคำ�ถามเพื่อการทบทวน เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์

เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ สร้าง

องค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของผู้สอนเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้ชี้แนะ (Teacher Roles) จัดสิ่งแวดล้อม

เอื้ออำ�นวยต่อความสนใจเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (Co - investigator) จัดห้องเรียนเป็นสถานที่ทำ�งาน

ร่วมกัน (Learning Context) จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักทำ�งานร่วมกัน (Grouping) ฝึกความใจกว้าง มุ่งสร้างสรรค์

คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถที่นำ�ไปทำ�งานได้ (Competency) สอนความรัก ความเมตตา (Compassion)

ความเชื่อมั่นความซื่อสัตย์ (Trust) เป้าหมายอาชีพอันยังประโยชน์(Productive Career) และชีวิตที่มี

ศักดิ์ศรี (Noble Life) เหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนดี ทั้งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและ

วิชาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vacational Qualification

System) สอดคล้อง ตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กำ�ลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ

(National Benchmarking) และการวิเคราะห์หน้าที่การงาน (Functional Analysis) เพื่อให้

เกิดผลสำ�เร็จในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน