2203-2009 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2203

2203-2009 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2203

2203-2009 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2203

2203-2009 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2203
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 20 เหรียญ

รายละเอียด

วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 2203-2009 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางาน

การเลขานุการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำ นักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้

แบ่งเป็น 7 หน่วยการเรียน ได้จัดแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

(Competency Based) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ในแต่ละ

บทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่เป็นทักษะ

ประสบการณ์ เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็น

ผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ บทบาทของผู้สอนเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้มาเป็น

ผู้จัดการผู้ชี้แนะ (Teacher Roles) จัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็น

ผู้ร่วมเรียนรู้ (Co-investigator) จัดห้องเรียนเป็นสถานที่ทำงานร่วมกัน (Learning Context)

จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักทำงานร่วมกัน (Grouping) ฝึกความใจกว้างมุ่งสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอน

ความสามารถที่นำไปทำงานได้ (Competency) สอนความรัก ความเมตตา (Compassion)

ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ (Trust) เป้าหมายอาชีพอันยังประโยชน์ (Productive Career) และชีวิต

ที่มีศักดิ์ศรี (Noble Life) เหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรม จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ และวิชาชีพ