2203-2003 การจัดเก็บเอกสาร

2203-2003 การจัดเก็บเอกสาร

2203-2003 การจัดเก็บเอกสาร

2203-2003 การจัดเก็บเอกสาร
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 20 เหรียญ

รายละเอียด

วิชาการจัดเก็บเอกสาร รหัสวิชา ????????????????-???????????????? จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ???????????????? สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวง

ศึกษาธิการ จัดอยู่ในหมวดวิชาชีพ วิชาชีพสาขางาน สาขางานการเลขานุการ ผู้เขียนได้บริหาร

สาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็ น ???????? หน่วยการเรียน ได้จัดแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการ

สอนที????มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated)

ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ในแต่ละบทเรียนมงุ่ ให้ความสำคัญ

ส่วนที????เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที????เป็นทักษะประสบการณ์ เร่งพัฒนา

บทบาทของผู้เรียนเป็ นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์

ความรู้ใหม่ และบทบาทของผูส้ อนเปลีย???? นจากผูใ้ ห้ความรู้มาเป็ นผูจั้ดการช???? ีแนะ (Teacher Roles)

จัดสิ????งแวดล้อมให้เอื???? ออำนวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็ นผู้ร่วมเรียนรู้ (Co–investigator)

จัดห้องเรียนเป็นสถานที????ทำงานร่วมกัน (Learning Context) จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักทำงานร่วมกัน

ฝึ กความใจกว้าง (Grouping) มุ่งสร้ างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถที????นำไปทำงานได้

(Competency) สอนความรัก ความเมตตา (Compassion) ความเชื????อมัน???? ความซื????อสัตย์ (Trust)

เป้ าหมายอาชีพอันยังประโยชน์ (Productive Career) และชีวิตที????มีศักดิ????ศรี (Noble Life)

เหนือสิ????งอื????นใด เป็นคนดีทั????งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและวิชาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฃุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification System)

สอดฃล้องตามมาตรฐานอาชีพ (Occupation Standard) สร้ างภูมิฃุ้มกัน เพิ????มขีดฃวาม

สามารถในการแข่งขันของประเทศ กำลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงานระดับชาติ

(National Benchmarking) และการวิเฃราะห์หน้าที????การงาน (Functional Analysis) เพื????อให้เกิด

ผลสำเร็จในภาฃธุรกิจ อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ