2202-2103 การค้าปลีกและค้าส่ง

2202-2103 การค้าปลีกและค้าส่ง

2202-2103 การค้าปลีกและค้าส่ง

2202-2103 การค้าปลีกและค้าส่ง
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 20 เหรียญ

รายละเอียด

วิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง รหัสวิชา 2202-2103 จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่ม

ทักษะวิชาชีพเลือก ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช 2556 ส????ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการผู้เขียน

ได้บริหารสาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น 11 หน่วยการเรียน ได้จัดแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอนที่

มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ตรงตามจุดประสงค์

รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค????ำอธิบายรายวิชา ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความส????ำคัญส่วนที่เป็นความรู้ทฤษฎี

หลักการ กระบวนการตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ และค????ำถามเพื่อการทบทวนเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์

เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์

ความรู้ใหม่ และบทบาทของผู้สอนเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้จัดการชี้แนะ (Teacher Roles)

จัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออ????ำนวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (Co–investigator) จัดห้องเรียนเป็น

สถานที่ท????ำงานร่วมกัน (Learning Context) จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักท????ำงานร่วมกัน (Grouping) ฝึกความ

ใจกว้าง มุ่งสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถที่น????ำไปท????ำงานได้ (Competency) สอนความรัก

ความเมตตา (Compassion) ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ (Trust) เป้าหมายอาชีพอันยังประโยชน์

(Productive Career) และชีวิตที่มีศักดิ์ศรี (Noble Life) เหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ

มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและวิชาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification System)

สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ ก????ำลังแรงงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ (National

Benchmarking) และการวิเคราะห์หน้าที่การงาน (Functional Analysis) เพื่อให้เกิดผลส????ำเร็จใน

ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทุกสาขาอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่สนามการแข่งขันใน

ประชาคมอาเซียน