2201-2204หลักการขาย

2201-2204หลักการขาย

2201-2204หลักการขาย

2201-2204หลักการขาย
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 20 เหรียญ

รายละเอียด

วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ใช้ได้กับตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท

วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ กระทรวงศึกษาธิการ วิชาชีพสาขางาน สาขางาน

การขาย ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 บทเรียน ได้จัดแผนการจัดการ

เรียนรู้/แผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency Based) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา

มาตรฐานรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี

หลักการ กระบวนการและส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ เร่งพัฒนา บทบาทของผู้เรียน

เป็ นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็ นผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ

บทบาทของผู้สอนเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้มาเป็ นผู้จัดการชี้แนะ (Teacher Roles) จัด

สิ่งแวดล้อมเอือ้ อำนวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (Co-investigator) จัด

ห้องเรียนเป็นสถานที่ทำงานร่วมกัน (Learning Context) จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักทำงานร่วมกัน

ฝึกความใจกว้าง (Grouping) มุ่งสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถที่นำไปทำงานได้

(Competency) สอนความรัก ความเมตตา (Compassion) ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์

(Trust) เป้าหมายอาชีพอันยังประโยชน์ (Productive Career) และชีวิตที่มีศักดิ์ศรี (Noble

Life) เหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนดีทัง้ กาย วาจา ใจ มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

วิชาชีพ