20219-2206 มารยาทและการสมาคมในงานธุรกิจรักษาความปลอดภัย

20219-2206 มารยาทและการสมาคมในงานธุรกิจรักษาความปลอดภัย

20219-2206 มารยาทและการสมาคมในงานธุรกิจรักษาความปลอดภัย

20219-2206 มารยาทและการสมาคมในงานธุรกิจรักษาความปลอดภัย

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติตามหลักการและความสำคัญของมารยาทและการสมาคม มารยาทในการสนทนา มารยาทในการแต่งกายที่เหมาะสมตามกาลเทศะ มารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในงานเลี้ยง มารยาทในการสมาคม มารยาทในการติดต่อสื่อสาร และการวางตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT