20203-2003 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ

20203-2003 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ

20203-2003 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ

20203-2003 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวานเลขานุการ การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) จัดเก็บเอกสาร จัดการเดินทาง นัดหมาย จัดประชุม และงานบริการด้านอื่นๆ

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT