20102-2004 วัดละเอียด

20102-2004 วัดละเอียด

20102-2004 วัดละเอียด

20102-2004  วัดละเอียด

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องมือวัด ระบบหน่วยวัด มาตรฐานหน่วยวัดการแปลงหน่อยวัด การใช้เครื่องมือ เครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม Plug gage Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliper Inside caliper Snap gage Telescoping gage Filler gage pin gage Block gage เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ไฮเกจ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT