20000-1218 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

20000-1218 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

20000-1218 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

20000-1218 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คำศัพท์และสำนวนประโยคที่พบเห็นบ่อย ๆ การอ่านเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Smart phone, Tablet สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) การเรียนรู้ออนไลน์ การใช้ Application ต่าง ๆ การสนทนาตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT