20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน

20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน

20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน

20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบและขั้นตอนการทำโครงงาน องค์ประกอบของโครงงาน ศัพท์ สำนวน ประโยค และโครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน การวางแผนการทำโครงงานในเรื่องที่สนใจหรือบูรณาการกับสาขาวิชาที่เรียน การสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดทำโครงงานตามรูปแบบและขั้นตอน นำเสนอโครงงานตามขั้นตอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT