20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หลักและกลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การอ่านสารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสต์การ์ด ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กำหนดการ บันทึกข้อความ จดหมาย คู่มือ/กฎระเบียบการปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/loginhttps://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT