Education News

Education News

GoadsBook

23 October 2017
GoadsBook

สำหรับการค้นหาเนื้อหาทางวิชาการเพื่อให้ การเรียนการสอนในห้องเรียน ง่ายขึ้นเหมาะกับโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ในโดเมนชื่อ www.goadsbook.com โดยร่วมมือกับสำนักพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำการค้นหาเนื้อหาวิชาการที่ซับซ้อนมาอยู่ในมือของครูและนักเรียน